Združenie bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo